Projekt 13753 Avslutat Optimering av verkliga processer för bergmaterialproduktion

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Optimeringsmöjligheterna är avgörande för att modernisera beslutsprocessen vid driften av krossanläggningar.

Driften av en krossanläggning är komplicerad och kräver en bred förståelse av involverad personal, vilken kan utvecklas genom träning och erfarenhet. Detta skapar ett behov att utveckla metoder och verktyg som kan underlätta och stödja driften av krossanläggningen för att maximera utnyttjandet av de givna resurserna. Det krävs kunskap och förståelse kring processen för att fatta förebyggande beslut med mål att bibehålla en viss prestanda för driften eller öka den ytterligare.

Målet med forskningsprojektet var att utveckla och tillämpa optimeringsmöjligheter för processimuleringar av krossanläggningar. Projektet innebar att flera experimentella och numeriska studier genomfördes i samarbete med industripartners. Under projektet utvecklades flertalet metoder som delar i en verktygslåda för att kunna tillämpas och utvärderas vid optimering av krossanläggningar. Verktygslådan innehåller metoder för optimerad funktionalitet, beräkning av
nyckelprestandaindikatorer, kalibreringsvalidering av processimulering och tillförlitlighet av produktionsdata.

Standardiserade formuleringar av optimeringsproblem för var och en av de olika tillämpningarna demonstreras, vilket är väsentligt för tillämpningarnas replikerbarhet. Det föreslagna optimeringsramverket belyser behovet av en storskalig, integrerad och digital lösning för att förverkliga potential i produktionsdata, simulering och optimering.

Projektansvarig
  • NCC Industry AB
Projektledare