Projekt 7035 Avslutat Affärsmässiga förutsättningar för ny teknik i byggsektorn

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Under lång tid har de svenska byggbestämmelserna utvecklats i riktning mot allt färre detaljerade utföranderegler. Sverige har därigenom varit något av en internationell föregångare när det gäller att formulera tekniska krav i funktionstermer. I dag är vi beroende av hur samarbetet inom EU drivs, och i vissa avseenden kan nya Eurocodes betyda ett steg tillbaka mot mer detaljerade krav. Å andra sidan kan man notera att det sker en global utveckling mot ökat användande av funktionskrav i myndigheternas byggregler. Även vid upphandling av byggnader och anläggningar har svensk praxis legat långt framme vad gäller att tillämpa funktionskrav.

Men är funktionskrav i specifikationer och myndighetsregler den enda metoden för att skapa ett bra klimat för ny och bättre teknik i byggandet? För att få en klarare bild av denna frågeställning beslöt SBUF 1997 att låta genomföra en serie av fallstudier av de affärsmässiga förutsättningarna för ny teknik i byggsektorn.

Syftet med studien har varit att klarlägga betydelsefulla faktorer för utvecklingen av ny teknik hos entreprenörer och installatörer. Särskild uppmärksamhet har riktats mot effekterna av det offentliga regelsystemet vad bland annat avser byggregler och regler för offentlig upphandling samt formerna för hur affärsuppgörelser träffas, särskilt fördelningen av risker och ansvar mellan olika parter.

Arbetet har finansierats av SBUF och utförts av SBUF och Fernández och Selg AB i samarbete med NCC AB, Stabilator AB och NBN Rör/NVS Nordiska Värme Sana AB.

Sex fallstudier har gjorts: Grevegården, flerbostadshus; Hammarkullen, flerbostadshus; Nacka Strand, kontorshus; Braviken, pappersbruk; Mälarbanan, järnväg; Gävle/Mehedeby, motorväg. Urvalet skedde på förslag från entreprenörer och installatörer. Utgångspunkterna var att hitta objekt som allmänt ansågs som framgångsrika vad gäller teknikutveckling, och att få med olika slags bygg- och anläggningsobjekt och olika byggherrar.

Vid analysen av fallstudierna fokuserades på betydelsen av affärsförhållandena och deras utformning, kompetensförhållandena, risksituationen och marknadssituationen.

De inslag av ny teknik som identifierades i fallstudierna delades in i huvudkategorier enligt OECD: material, design, utförande samt IT-stöd.
- Nytt material förekom i två av fallen i form av återvunnet material.
- Inte i något fall hade utveckling av nya konstruktioner eller ny utformning spelat en väsentlig roll.
- I samtliga fall hade teknikutvecklingen innefattat en eller flera förändrade utförandemetoder. I två av fallen i kombination med ny utrustning.
- IT-stödet spelade en speciell och mycket intressant roll i fyra av fallen genom att det underlättade samarbetet mellan de berörda parterna.

Analysen av fallstudierna leder enligt rapporten fram till ett genomgående tema: ny teknik har en nyckelroll för samfasning av byggprocess och kundprocess. Förutsättningarna för framgång är då
1. förståelse för kundens process eller processer
2. tillgång till verktyg: kunskaper om vad som finns av teknik och produktionsmetoder, tillgång till produktionsutrustning, metoder för provning och mätning, IT-hjälpmedel och administrativa system
3. förtroende, som bygger på en tydliggjord förmåga att koppla processförståelse och verktyg till ett affärsförhållande som skyddas av avtal, präglas av transparens och av förmåga till mänsklig samverkan. Tillsammans skapar dessa tre förutsättningar underlaget för en teknikstödd samfasning av byggprocess och kundprocess. För att lyckas med detta krävs det samverkan på tvären mellan olika företag och en kompetenshöjning hos både kunder och producenter.

Utöver beskrivningar av de studerade objekten och redovisningar av de utförda analyserna presenteras i rapporten även en studie av hur den offentliga upphandlingen av vägar, gator och bostäder påverkas av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Det ges även en sammanfattning av såväl aktuell forskning som senare tiders debattinlägg i den aktuella frågan. I en fortsättning är arbetet tänkt att utnyttjas för bland annat
- diskussioner med viktigare offentliga aktörer om utveckling av upphandlingsformerna,
- stimulering av tekniskt samarbete mellan byggbranschens olika specialister och förädlingsled,
- utveckling av metoder för att främja idéskyddande etik vid upphandling.