Projekt 11979 Avslutat Innemiljö och energianvändning i flerbostadshus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Ökade kunskaper erfordras, speciellt om olika faktorers inverkan och samspel respektive samband mellan innemiljö och energianvändning för olika tekniska lösningar. Faktorer av särskild betydelse som har behandlats i projektet är brukarvanor, produktionsförhållanden, förvaltningsformer och tekniska lösningar.

Syftet med detta projekt var att skapa förutsättningar för att bygga flerbostadshus med förbättrad innemiljö och effektiv energianvändning till lägre livscykelkostnader genom att se byggnaden som ett system med bättre överblick och förbättrad helhetssyn inkluderande såväl byggteknik som installationer. Därvid studerades byggnaden som energisystem inklusive eventuella kulvertar. Projektet omfattade flerbostadshus från olika epoker, såväl serieproducerade hus som provhus, ekobyar och boutställningar eller liknande. Av särskilt intresse var passivhusens kostnader, energianvändning och innemiljö. Projektet har rönt stort intresse såväl nationellt som i andra EU-länder.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Variationer i energianvändning och innemiljökvalitet hos flerbostadshus med olika tekniska lösningar", Christer Harrysson, Örebro Universitet (114 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare