Projekt 11992 Avslutat Upphandlingsrelaterade framgångsfaktorers effekt på projektresultat

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Projektet avsåg att vidareutveckla och testa en upphandlingsmodell som kan ge vägledning om hur upphandlingsmetoder bör utformas vid olika typer av byggprojekt för att främja effektivitet och projektframgång. Genom en förstudie bestående av litteraturstudier och fallstudier har referensramen utvidgats ytterligare och en enkät har utformats. En kvantitativ undersökning av ett stort antal nyligen avslutade byggprojekt av olika typer har därefter utförts. Analysen gällde främst kopplingar mellan använda upphandlingsförfaranden och uppnådda projektresultat vid olika typer av projekt. "Mjuka" aspekter, som till exempel förtroende och samarbete, vilka anses särskilt viktiga vid partneringprojekt, har utgjort en del av resultatmåtten. Därmed kunde även kopplingar mellan "mjuka" (till exempel samarbete) och "hårda" resultatmått (till exempel tid, kostnad och kvalitet) undersökas. Personer som representerar de fyra huvudaktörerna beställare, entreprenör, konsult, underentreprenör och underleverantör leverantör har utgjort respondenter i varje projekt.
Slutredovisningen utgörs av en rapport över utfört arbete och publiceringar.

Projektansvarig
  • NCC AB /Per Jonsson
Projektledare