Projekt 13203 Avslutat Möjligheter för ökade cirkulära flöden av byggmaterial, steg 1.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet har varit att kartlägga och sammanställa de kunskaper och erfarenheter som finns kring de tekniska aspekterna vid cirkulära flöden av byggmaterial, med fokus på kvalitetsfrågor, att identifiera nya projekt som kan minska mängden bygg- och rivningsavfall som deponeras eller förbränns samt att skapa nya nätverk. Det finns spridd kunskap i byggbranschen om dessa frågor och dessutom finns en mängd forskningsresultat inom olika områden. I projektet har kunskaper och erfarenheter inom området samlats in genom litteraturstudier, workshops och seminarier, studiebesök och intervjuer.

I första delen av rapporten diskuteras generella tekniska erfarenheter och utmaningar i olika delar av byggkedjan, medan utmaningar för specifika materialgrupper diskuteras i den andra delen av rapporten. Dessa materialgrupper är polymera material, planglas, stenull, glasull, gipsskivor, krossad betong samt trä och träbaserade material. I rapporten redovisas en enkätundersökning som genomförts av Optimera hos deras proffskunder, i syfte att samla in erfarenheter och synpunkter kring hållbart byggande.

Generellt kan vi konstatera att det finns stora utmaningar med att öka återvinningsgraden för rivnings- och ombyggnadsavfall. För installationsspill och byggavfall är de tekniska utmaningarna inte lika stora. Utmaningar och förutsättningar för ökad återvinning med bibehållen god kvalitet varierar mellan olika materialslag/produkter, typ av byggprojekt och avsedd användning.

I rapporten föreslås ett antal konkreta förslag på områden där arbetet kan drivas vidare. Dessa inkluderar bland annat förbättrad/utökad inventering inför rivning och ombyggnad, rutiner och metoder för provtagning, korrekt sortering, hantering och lagring för att få rätt och jämn kvalitet, ge möjlighet för separering av sammansatta material, logistikfrågor, produktionstekniska lösningar och kvalitetssäkring. Resultaten visar också på vikten av utbildning, nätverk och mötesplatser, och att forskningsprojekt genomförs tvärvetenskapligt. Det finns goda möjligheter för ökad återvinning genom samarbete genom hela byggkedjan.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Kvalitet hos byggnadsmaterial i cirkulära flöden", Pernilla Johansson, Linus Brander, Anna Jansson, Stefan Karlsson, Pierre Landel och Kaisa Svennberg (55 sidor).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare