Projekt 11877 Avslutat Logistik på byggarbetsplatsen. Hur mycket kan vi minska materialhanteringskostnaderna?

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Syftet var att identifiera och förklara faktorer som har betydelse för materialflödeskostnadernas struktur och storlek och som är möjliga att påverka. I första hand behandlades normala byggmaterial, det vill säga material som är besvärliga ur ett logistikperspektiv och som har en stor besparingspotential. Projektet omfattade även leverantörs- och distributionsledet, samt andra entreprenörer på arbetsplatsen (underentreprenörer). Tre arbetsplatser i Halmstad studerades under vardera en tremånadersperiod.

Samarbete med Högskolan i Halmstad, med insatser även från BI FoU-Väst.

Slutredovisningen utgörs av BI FoU Väst rapport 0805 "Logistik vid husbyggnad. Några praktikfall", Bengt Larsson, Bengt Hjort, Lars Söderlind och Marcus Wennersten (67 sidor).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare