Projekt 12687 Avslutat Optimala kantbalkssystem

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid KTH. Samfinansiering med Trafikverket.
Systemet "kantbalk" består av alla de funktioner som krävs längs kanten på en bro. Funktionskraven för elementet kantbalk är att:
- vara infästning för räcke och andra funktioner
- vara stöd för beläggning
- förhindra att vatten rinner av bron.

Kantbalkens kanske viktigaste funktion är att utgöra en infästning för ett räcke. Räckets funktion är i sin tur att på ett trafiksäkert sätt:
- förhindra avkörning av tunga fordon
- förmå personbilar att återgå till sin plats på brobanan
- förhindra att cyklister och fotgängare faller av bron.

Räcket har ibland tilläggsfunktioner som bland annat innebär att de ska förses med hoppskydd, stänkskydd, skyddsnät och skyddstak över järnväg samt till exempel bullerskärmar.

Systemet kantbalk hör till de funktioner som kräver mest resurser för drift och underhåll. Vidare är arbetsutförandet vid byggande komplicerat och kräver stora resurser. Arbetsmiljön för arbetaren vid detta arbete är ofta också mindre bra. Det finns därför stor anledning att utreda om nya innovativa tekniska lösningar kan minska kostnaderna såväl vid nybyggnad som vid drift och underhåll.
Projektet kommer att genom samarbete med svenska och internationella specialister söka utveckla och demonstrera nya lösningar. Projektet innehåller också en del forskningsfrågor som har att göra med den konstruktiva och beständighetsmässiga integrationen mellan kantbalkssystemet och bron i övrigt.


Föreliggande projektet kan sägas vara en fortsättning på ett tidigare bredare projekt som handlade om hela brobaneplattan. Detta projekt utfördes i form av ett samarbete inom Sveriges Bygguniversitet med deltagare från Chalmers, KTH och LTU, Sundquist (2011).

I detta projekt studerades särskilt kantbalkssystemet det vill säga kantbalken och räcket samt de delar av brobaneplattan som ansluter mot detta system kan optimeras och utvecklas med hänsyn till såväl ekonomi, reducerade underhållskostnader, men också förbättrad arbetsmiljö och med minskade miljöfarliga utsläpp.

Förhoppningen är därmed att resurser för drift, underhåll och reparation ska kunna minskas vilket bör leda till lägre LCC-kostnader till fromma för samhället.

Slutredovisningen utgörs av licentiatavhandlingen "Bridge Edge Beams - LCCA and Structural Analysis for the Evaluation of New Concepts", José Javier Veganzones Munoz, KTH (88 sidor) och rapporten "Optimala kantbalksystem", Lars Pettersson, Skanska och KTH, och Håkan Sundquist, KTH (113 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare