Projekt 13391 Avslutat Renoveringskompetens

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I dag består Sveriges bostadsbestånd av 2 600 000 lägenheter i flerbostadshus varav cirka 880 000 byggdes under det så kallade miljonprogrammet mellan åren 1961 och 1975. Det finns cirka 830 000 kvar varav cirka 300 000 har ett kraftigt eftersatt underhåll. Dessutom behöver den energimässiga prestandan förbättras för att möjliggöra politiska mål.

Hur ser förutsättningarna ut för dessa bostäder? Vem har renoveringskompetensen för att kunna göra rätt åtgärd till rätt pris och vid rätt tillfälle. Finns kapaciteten och viljan idag att ta hand om dessa bostäder eller är fokus hos bygg- och installationsentreprenörer och fastighetsutvecklare inriktat på nyproduktion?

En ökad polarisering i samhället avspeglas även i boendet. Erfarenheten från byggentreprenörer verksamma i socialt utsatta områden är att det är stora skillnader, både avseende kulturellt men även språkligt, vilket i många fall försvårar uppdraget med att renovera bostäderna. Många gånger är det även en genusfråga där synen på kvinnliga och manliga roller skiljs åt. I förlängningen kan det komma att påverka rekryteringen av personal med renoveringskompetens. Vänder vi på det finns det stora möjligheter att påverka samhället i rätt riktning där olikheterna vänds till en styrka. Sett ur ett företagsperspektiv finns här stora möjligheter att hitta nya medarbetare som med rätt utbildning överbryggar många av de utmaningar som finns.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Renoveringskompetens", Magnus Johansson, Industrifakta (77 sidor).

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare