Projekt 13385 Avslutat Bullerminskning vid krossning - teknik och metoder för ökad acceptans av tätortsnära materialterminaler.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

För att kunna minska transporter av berg- och schaktmaterial vid grundläggningsarbeten krävs möjlighet att kunna sortera och uppgradera sådant material på materialterminaler nära byggarbetsplatserna. Detta leder till att kraven på bullerdämpning från sådana terminaler ökar då de ofta kommer ligga nära redan existerande bebyggelse.

Syftet med projektet ”Bullerminskning i krossanläggningar” är att ge entreprenörer möjlighet att använda de bästa teknikerna och metoderna för att minska buller vid krossning på tätortsnära materialterminaler, samt att ge beställare möjlighet att ställa krav på användning av de bästa teknikerna och metoderna för bullerdämpning.

Projektet genomfördes som ett litteratur- och intervjuprojekt där företrädare för entreprenörer, tillsyn, beställare och tillståndsmyndigheter har intervjuats, samt en workshop med deltagare från olika typer av organisationer genomfördes.

Arbetet resulterade i en sammanställning av tekniker och metoder för bullerdämpning. Deras bullerdämpningspotential och kostnad har bedömts utifrån intervjumaterialet, och från de underlag kring juridik och krav samt hur ljud och buller uppfattas av människor som togs fram i projektets första skede.
Upphandlings- och tillståndsprocesserna har också behandlats i projektet, genom diskussioner och intervjuer kring förbättringspotential för bullerutredningar och kravställan i upphandling, kopplat till affärserbjudanden från entreprenörer.

Huvudslutsatser är:
– Beställare och tillsynsmyndigheter måste ha kunskap om vilken bullerdämpning som är möjlig och vad den kostar och ställa krav därefter.
– Bullerutredningar kan utvecklas både i sina modeller och fördjupat kring processer på materialterminaler för att vara ett ännu bättre underlag för kravställan.
– Det finns möjlighet för entreprenörer att arbeta mer proaktivt med bullerfrågan, det behöver inte vara en fråga om kostnader, mycket ligger i arbetssätt.
– Aktivt bullerdämpningsarbete måste löna sig för entreprenören. Detta är nära sammankopplat med kravställan.
– Dialog och information är viktigt i alla led i beställarprocessen, i tillståndsprocessen, i driftsfasen med närboende. Informationen måste anpassas till mottagaren och löpa genom hela processen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten ”Tyst krossning. Bullerminskning i krossanläggningar”, Maria Johansson, Ecoloop, et al. (27 sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare