Projekt 11931 Avslutat Kravhantering i konceptbyggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Stöd för IMPLEMENTERING inom ERABUILD projektet "Hantering av brukarkrav i ett industriellt koncept", Forskning vid LTU och LTH. Samfinansieras med FORMAS

Sedan efterkrigstidens massproduktion av bostäder (miljonprogrammet) har industriellt byggande ofta förknippats med storskaliga bostadsområden och stora begränsningar i utformning. Entreprenörer och konceptutvecklare måste därför arbeta mer aktivt för att utveckla mer flexibla koncept och marknadsföra denna flexibilitet för att bryta denna föreställning, genom standardisering av processer och komponenter som inte påverkar utformningen. Samtidigt måste konceptägaren ha kontroll över vilka detaljlösningar som projekteras. Det är svårt att lansera utvecklade byggkoncept i utförandeentreprenader där byggherren redan har skissat på en färdig lösning tillsammans med en arkitekt innan konceptägaren kommer in i projektet.

Kommunikation och samarbete mellan byggherre, byggentreprenör och planhandläggare bör förbättras. Entreprenörer bör ta del av planhandläggares erfarenheter samt diskutera krav som kan försvåra för ett industriellt konceptbyggande. Handläggarna kan också skaffa sig större kunskap om de industriella byggkoncepten, till exempel genom att konceptägare informerar planhandläggare om dess fördelar och begränsningar. På så sätt kan onödiga begränsningar i detaljplanen som inte inverkar menligt på stadsutformningen undvikas.

En observation som gjordes i projektet var att olika typer av modularisering kan krävs. Traditionellt är modularisering gjord med avseende på produkt, geometri eller material. I fallstudien med fönsteranslutning gjordes modulering med avseende på funktion vilket innebar att väggen delades upp i två delar: dels den som krävdes för infästning av fönster och tillika köldbrygga, dels övrig del av vägg. Denna typ av modularisering var en förutsättning för att kunna förbättra den tekniska lösningen.
Det industrialiserat byggande har en framtid men introduktionen kommer under en lång tid att ske i avgränsade nischer medan de stora förändringarna kommer att ske när dagens platsbyggda flerbostadshus övergår till i att allt högre grad baseras på byggsystem och plattformstänkande. En intressant utveckling blir när standardisering av komponenter och processer integreras i plattformar där effektivitetsvinster kan göras i alla led i byggprocessen från projektering och inköp till produktion och montering på plats.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Kravhantering, produkt- och projektutveckling av industriella byggkoncept", Thomas Olofsson, LTU, et al. (97 sidor och en svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare