Projekt 5019 Avslutat Gjutasfalt armerad med glasfibernät

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Gjutasfalt har länge använts som beläggning på överbyggda gårdar och i viss mån parkeringshus. Skador kan dock uppstå på grund av instabilitet vid höga temperaturer och sprickbildning vid låga. Syftet har varit att utreda om armerad gjutasfalt kan användas som en tät och stabil beläggning i nordiskt klimat.

Med bidrag från SBUF har Binab genomfört projektet i samarbete med Stockholms Gatu- och Fastighetskontor, Stockholm Konsult, Skanska, Contractor Trading och Stockholm Entreprenad. Fältförsök med glasfiberarmering Roadtex WG 2303 G1 och Rotatex WG 50 G9 har utförts 1995 vid Klarabergsviadukten i Stockholm och 1994 på ett parkeringsdäck i Sollefteå. Försök har gjorts även vid Skanskas och Binabs laboratorier samt vid VTI.

Ytorna på Klarabergsviadukten har hög last från både stillastående fordon och bussar. Tidigare bitumenbeläggningar utan polymertillsatser har visat sig instabila och uppvisat stora skador. De glasfiberarmerade provytorna visar i princip samma skademönster som tidigare. Det uppstår mer eller mindre djupa avtryck som följd av statisk last. Näten av glasfiber har inte haft någon effekt på stabiliteten i konstruktionen. Än så länge har sprickbildning dock inte kunnat konstateras.

Sollefteåförsöket tyder på att glasfiberarmerad polymergjutasfalt har något bättre motståndskraft än traditionell gjutasfalt vad gäller sprickbildning vid låga temperaturer.