Projekt 3159 Avslutat Hus, ventilation och klimat

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Sunda hus, klimat och hälsa samt energihushållning är aktuella samhällsfrågor. De arkitekter som har tagit initiativ till detta projekt har känt irritation och besvikelse över att det fortfarande är vanligt att man inte ser till helheten, byggnaden och dess installationer. Syftet har varit att att ta fram en sammanställning av kunskaper om samspelet mellan verksamhet, klimat, ventilation och byggnad.
Med bidrag från SBUF, stiftelsen Arkus och BFR har arkitekter inom företag anslutna till Arkimedesgruppen i Göteborg i samverkan med FoU-Väst genomfört projektet. Förvaltare, VVS-konsulter, entreprenörer och ett flertal experter har lämnat synpunkter som utnyttjats i arbetet.
Skriften omfattar sex kapitel:
1. Människan och inomhusklimatet
2. Datorsimulering - rum
3. Byggnadsutformning
4. Ventilationsprinciper
5. Luftväxling och uppvärmning under 100 år
6. Ekonomi och fastighetsförvaltning
Författarnas slutsatser är att vi inte skall ventilera för ett onödigt värmeöverskott eller för en byggnad som avger fukt och emissioner - det skall vi förhindra. Vi skall i stället ventilera för det behov som kommer av människor och verksamheter i en bra planerad och väl städad byggnad. Ventilationen skall kunna regleras efter behovet. Redan när en byggnad skall placeras på en tomt är det viktigt att ta hänsyn till solinstrålning, bullerkällor och luftströmmar. Växtlighet, nivåskillnader och avskärmningar utomhus kan ytterligare medverka till ett bra inomhusklimat.