Projekt 9064 Avslutat Öppen AsfaltEmulsionsBetong AEB Ö - inventering och utvärdering av en produkt och en teknik

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Kalltekniken har djupa rötter i den svenska vägbeläggningshistorien och har omhuldats av vägfolk under långa tider. När lösningsmedlen blev dyra i oljekrisens spår och samtidigt sågs som en miljöbelastning var förväntningarna stora på den så kallade nya Kalltekniken som introducerades 1975.

Tekniken baserades på katjoniska emulsioner och massabeläggningen som lanserades framför andra var öppen asfaltemulsionsbetong, AEB Ö. Efter att AEB Ö under 15 år varit den stora kallmassaprodukten vid sidan av oljegruset, bestämde sig Vägverket vid införandet av VÄG 94 att stryka AEB Ö ur anvisningarna. Orsaken var bland annat att beläggningen inte höll samman särskilt väl som slitlager, i varje fall inte utan försegling. Samtidigt hade beläggningen positiva egenskaper som det är viktigt att ta till vara för framtiden.

Syftet med projektet har varit att dokumentera historien om ett antal väl kända AEB Ö-projekt, redovisa hur beläggningen har fungerat över ett längre tidsperspektiv och samla materialtekniska erfarenheter inför den fortsatta utvecklingen av Kalltekniken.

Med bidrag från SBUF har arbetet utförts av Skanska Sverige AB i samarbete med STUKAS, Samverkansgruppen för Kallproducerade Asfaltbeläggningar i Sverige. Projektet har omfattat en sammanställning av flera tidigare undersökningar och redovisningar från 1979 och framåt, kompletterade med nya provningar som gjordes 1999. Under arbetet har fyra objekt ägnats särskild uppmärksamhet: gamla E4 vid Lunde, gamla E4 vid Veda, väg 87 vid Hammarstrand samt E4 vid Gävle.

Baserat på de fyra studerade objekten presenteras i rapporten slutsatser om AEB Ö i olika funktioner och i ett fall jämförs AEB Ö med varmblandat asfaltbärlager, AG. I rapporten konstateras även att med bättre insikt om beläggningsmaterialets specifika karaktär hade man sluppit en del ”misslyckanden” och istället fått uppleva mer av de goda egenskaperna hos AEB Ö.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Öppen AsfaltsEmulsionsBetong AEB Ö – Inventering och utvärdering av en produkt och en teknik", Per Tyllgren, Skanska (numera SVC) (20 sidor).

Projektledare