Projekt 12381 Avslutat Produktionshandling 2010

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

En bärande idé med projekt Produktionshandling har varit att skapa en tvärfacklig ritning. Byggplatsen ska inte behöva leta uppgifter i flera olika handlingar. Detta betyder att även arbetsmiljöinstruktioner, checklista för egenkontroll, beskrivningsinformation, mängdförteckningar etcetera ska vara synliga på handlingen. En annan bärande idé har varit att utnyttja 3D och BIM och färgplottning även för redovisningen. Ny BIM-teknik används annars för att producera gårdagens ritningar! Det är dags att även byggplatsen får ta del av teknikutvecklingen, vilket på sikt kan leda till en bättre modernare standard för byggritningar.

Huvudsakliga fördelar med Produktionshandlingar:
- ritningspaket per byggdel, uppdelad i blad
- märkning per byggdel och aktivitet
- integration av "handlingar", till exempel förteckningar, beskrivningar
- 3D-redovisning
- steg-för-steg-uppdelning
- tvärfackliga ritningar
- färgplottning
- utsättningsvänlig måttsättning.

Projektet visade att det kan vara mycket tidskrävande och svårt att utnyttja byggbranschens BIM-verktyg till ny form av redovisning, eftersom dessa programvaror, är anpassade till traditionell redovisning av bygghandlingar. "Ny teknik används för att producera gårdagens ritningar". Detta är beklagligt, eftersom en stor möjlig potential med den nya tekniken då inte kan utnyttjas på byggplatsen.

En av slutsatserna av detta projekt är således att det i nuläget troligen är för kostsamt att ta fram Produktionshandlingar för samtliga byggdelar och varianter i en byggnad. Produktionshandlingar är dock ett utmärkt sätt att dokumentera standardiserade typkonstruktioner och montageinstruktioner, vilket väl passar den trend som just nu råder i byggbranschen att i allt större utsträckning utveckla så kallade tekniska plattformar, det vill säga byggsystem med standardiserade typlösningar. Produktionshandlingar med steg-för-steg-instruktioner bör kunna vara ett utmärkt sätt att dokumentera sådana system, och även använda i utbildningssyfte (jämför www.byggai.se).

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Produktionshandling 2010", Jan-Olof Edgar, Projektengagemang Byggprocessstyrning AB (71 sidor och tre bilagor).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare