Projekt 12052 Avslutat Undersökning av toxiners spridningsvägar och Hur mögelväxt inuti fuktskadade konstruktioner kraftigt kan reduceras

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet var att genom mekanismstudier undersöka om mögel och mögeltoxiner kan transporteras från insidan av byggnadskonstruktioner till rumsluften. Frågeställningen var huruvida partikelbundet toxin från mögelpåväxt inuti byggnadskonstruktioner kan transporteras genom golv eller väggmaterial eller om det erfordras otätheter såsom springor eller liknande för att transporten ska ske och om det i så fall behövs ytterligare förutsättningar?
Experimentet visade att mögelfragment måste ha ett luftflöde och en öppning för att förflytta sig från insidan av en byggnadskonstruktion till ett rum. Lufthastigheten behöver dock inte vara speciellt hög för att transport ska kunna ske.

Slutsats
(1) Det krävs en lufthastighet på cirka 6 cm/s för att detekterbara mängder av mögelfragment ska kunna transporters i ett luftflöde.
(2) Dessa mögelfragment går inte igenom byggnadsmaterial utan transporten fodrar en otäthet för att genomföras.
(3) Toxiska fragment av Aspergillus sp och Stachybotrys sp transporteras i hastigheter som ligger på 6 cm/s.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Mekanismstudie av mögelfragments och mögeltoxiners spridningsvägar", Aime Must, IVL Svenska Miljöinstitutet, Lennart Larsson, Lunds Universitet, samt Tord af Klintberg och Folke Björk, bägge KTH (10 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare