Projekt 12550 Avslutat Mekaniska och beständighets egenskaper hos injekteringsbetong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I detta projekt har en litteraturstudie rörande egenskaperna hos injekteringsbetong genomförts. En injekteringsbetong (eller "preplaced aggregate concrete" på engelska) är i princip en vanlig betong men där den grövre ballasten placeras och kompakteras i formen, varvid ett stenskelett skapas där ballastkornen är i direkt kontakt med varandra, och därefter introduceras ett cementbruk i de hålrum som finns i stenskelettet.

De huvudsakliga syftena med att använda en injekteringsbetong är att minska tvångskrafter som kan uppstå i betongen, genom att minska dess krympning samt begränsa temperaturutvecklingen vid gjutning. Traditionellt har injekteringsbetong använts i konstruktioner exponerade i miljöer som inte är så aggressiva, där det inte funnits några direkt krav på beständighet hos betongen. Injekteringsbetong är en teknik som har potential även i konstruktioner som finns i tuffa miljöer, till exempel längs tösaltade vägar eller marina miljöer, där det finns krav på bärförmåga samt god beständighet hos betongen. För att kunna utnyttja injekteringsbetongen i dessa miljöer krävs dock att egenskaperna med avseende på bärförmåga och beständighet, huvudsakligen rörande frost och kloridinträngning, undersöks ytterligare.

Den genomförda litteraturstudien visar att det finns en del information om injekteringsbetong, Huvuddelen informationen berör riktlinjer hur konstruktioner med injekteringsbetong skall utföras. Dock är uppgifter om egenskaper hos injekteringsbetong exponerad i tuffa miljöer knapphändiga. Såldes finns det ett behov av att undersöka egenskaperna hos injekteringsbetong rörande bärförmåga och beständighet genom laboratoriestudier, för att kunna utöka dess användningsområde.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Injekteringsbetong. Mekaniska och beständighetsegenskaper", Anders Lindvall, Thomas Concrete Group AB (21 sidor).

Projektansvarig
  • AB Färdig Betong
Projektledare
Relaterade projekt