Projekt 11019 Avslutat Mikroorganismer. Luftburna mögelsvampar och mykotoxiner i svenska problemhus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Har undersökt omfattningen av giftigt mögel och mätt exponeringen för personal vid hantering och rivning av mögelangripna gipsskivor. Samarbete med Chalmers. Samfinansiering med BFR.

Redovisas i rapporten Mikroorganismer. Luftburna mögelsvampar och mykotoxiner i svenska problemhus - anpassning till byggprocessen (27 s), Carl Johan Land & Aime Must,

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare