Projekt 12339 Avslutat Automatiserat bergbultsmontage

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med detta projekt är att titta på hur man kan förbättra processen för bergbultsmontage vid tunnelinklädnad genom att så långt som möjligt effektivisera och därmed skapa bättre förutsättningar ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Rapporten behandlar montage av bergbultar samt dataformat för maskinstyrning. Bultarna fungerar som förankring i berget vid klädnad av tunnlar med vattentätt membran. Vid detta arbete monteras bultarna i de borrade hålen med cementbruk. Arbetet med att injektera och montera bergbultarna sker idag manuellt.

En fallstudie har genomförts på ett tunnelprojekt för att få in information om hur arbetssättet ser ut idag vad gäller tunnelinklädnad med tätskiktsmembran. Studien visar att arbetet med att borra är en automatiserad process, men montaget av bergbultarna utförs manuellt.
Scanning av marknaden vad gäller befintliga maskiner har genomförts genom sökning på internet och detta visar att det endast finns ett fåtal aktörer på marknaden
De stora aktörerna är Atlas Copco, Sandvik och AMV (genom samarbete med Bever Control AS).

Resultatet visar att ingen av maskintillverkarna uppfyller de krav och förväntningar på en utrustning som detta projekt avhandlar. Det finns borriggar med bultmontage men dessa bultar skruvas fast mot berget för att stärka detta mot ras.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Automatiserat bergbultmontage", Mikael Johansson och Håkan Svensson, bägge Skanska (13 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare