Projekt 11667 Avslutat Dimensionering av samverkanskonstruktioner i dåligt berg

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid KTH som syftade till att fördjupa den teoretiska grunden för sannolikhetsbaserade observations- och dimensioneringsmetoder vid tunneldrivning i dåligt berg utgående från de observationer som görs vid Hallandsåsprojektet. Samfinansiering med Banverket, SKB och SveBeFo.

Slutredovisningen utgörs av SveBeFo Rapport nr 80 "Observationsmetodens grunder och dess tillämpning på design av konstruktioner i berg", Mats Holmberg, Tunnel Engineering, och Håkan Stille, KTH.

Projektansvarig
  • Skanska Project Support AB
Projektledare