Projekt 11221 Avslutat Samverkan inom området konstruktionsteknik för byggsektorn. Förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utreda förutsättningarna för att bilda ett samverkansorgan, Konstruktionscentrum, i anslutning till Chalmers som kan utgöra en bas för en effektiv och bred samverkan mellan byggbranschens aktörer med intresse att utveckla och stärka kompetensområdet konstruktionsteknik. Samarbete med Chalmers, NCC, VBK och SCC.
Arbetet redovisas i förstudierapporten Samverkan inom området konstruktionsteknik för byggsektorn, Ingvar Olofsson, Skanska Teknik AB (10 sid jämte bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare