Projekt 11307 Avslutat Ombyggnad av äldre gårdsbjälklag. En översiktlig kartläggning och problemspecificering

Projekttid

Sammanfattning

Förstudie som syftat till att öka kunskapen om de problem och möjligheter som man ställs inför vid en ombyggnad av ett gårdsbjälklag. Har omfattat studier av äldre litteratur och analyser av tidigare utredda skadefall.

Redovisas i rapporten "Ombyggnad av äldre gårdsbjälklag med gjutasfaltbeläggning - En översiktlig kartläggning med problemspecificering och metodikval" (14 s exkl bil), Christer Molin och Björn Syvertsen.

Projektansvarig
  • Betongteknik i Nacka AB
Projektledare