Projekt 12624 Avslutat Framtagning av typväggar för våtrum

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

En våtrumsvägg är en riskkonstruktion. Stor andel av de vattenskador som sker i våra byggnader uppstår i våtrum och ofta på grund av felaktiga infästningar eller dåligt konstruerade väggar. En fråga som kommer upp mycket ofta, från olika hantverksgrupper, är hur man ska bygga våtrumsväggar. Utöver problem med tätskiktsreglernas olika krav på skivmaterial för applicering av tätskikt, är frågan hur väggen ska konstrueras för att klara infästningar och tätning vid montage. Det stora antal bostadsanpassningar, vilka markant ökar, ställer allt högre kraven på infästning i våtrumsväggar. Det kan vara förödande för väggens täthet, och därmed hela våtrummet, att montera ett enda stödhandtag.

Projektets syfte var att undersöka förutsättningar att få fram typväggar för våtrum, samt att utföra praktiska prov av infästningar i olika väggkonstruktioner.

Projektets mål var att tydliggöra problemställningen för hela byggbranschen och visa upp ett antal typväggar som ska hjälpa byggföretag, konsulter, installatörer att bygga på rätt sätt. Våtrumsväggen skall möjliggöra för en säker eftermontering av tillbehör, inte minst säkerställa möjlighet att i efterhand kunna montera handikapphjälpmedel.

Projektet resulterade i en våtrumsvägg som uppfyller kraven enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Väggen är utvecklad av Säker Vatten AB i samarbete med ledande byggföretag, försäkringsbolag, småhustillverkare och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Hela konstruktionen har provats i full skala i laboratorium vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås.

Projektansvarig
  • Säker Vatten AB
Projektledare