Projekt 2048 Avslutat Ljud i stålstommar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Andelen bostadshus med stålstomme är fortfarande relativt låg. En av orsakerna kan vara osäkerhet om ljudisoleringen i en byggnad med stålstomme. De krav på luftljudsisolering och stegljudsnivå som ställs för bostäder saknas eller är betydligt lägre för kontor.

Målet har varit att undersöka vilka ljudkrav ett bjälklag av håldäckselement HD/F 120/27 och stålbalkar kan uppfylla.

Projektet initierades av Stålbyggnadsinstitutet (SBl) och Byggpaul Teknik. Det har genomförts av SBl och Siab Teknik med stöd från SBUF. Institutionen för byggnadsteknik, KTH, har medverkat liksom Skanska Prefab i Kalmar.

Luftljudsisolering och stegljudsnivå har mätts i fyra objekt med olika balktyper: hattbalk i stål, mer eller mindre betong- eller sandfylld hattbalk i en försöksuppställning samt rälsbalk. Bjälklagen bestod av prefabricerade håldäckselement, och de förutsätts i beräkningarna ha en matta av en typ som är vanlig i bostäder.

Försöken visar att luftljudsisolering sällan skapar några problem. Stegljudsnivån kan klaras såväl med hattbalkar som med rälsbalkar, om arbetet är riktigt utfört. Både luftljudsisoleringen och stegljudsnivån klarar bostadskraven i Nybyggnadsregler. Att fylla en hattbalk med sand eller betong har marginell effekt på ljudisoleringen.

För att få en bra ljudisolering krävs noggrant utförda fogar mellan bjälklagselement samt mellan bjälklag och balk. Det är viktigt att elementfogarna utförs enligt tillverkarens anvisning och att det lättflytande fogbruket fyller ut fogen, särskilt kring fogarmeringen. Ar bottenspringan mellan elementen bredare än 1-2 mm, bottnas fogen först med trögare bruk eller en bottningslist. Fogen måste vara fri från skräp, snö och is. Elementens ändtätningar måste fungera.