Projekt 12714 Avslutat Effektivare projekteringsskede för kortare genomloppstid och bättre kvalitet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Detta forskningsprojekt har undersökt vilka element som påverkar effektiviteten i projekteringsskedet av nyproduktion av byggnader genom att fokusera på genomloppstid och kvalitet. Projektet skall undersöka samlokalisering och andra metoder för ökad effektivitet och samverkan. På så vis får exempelvis entreprenadfrågorna tyngd i de tidiga skeden där de gör störst skillnad i projektets totalekonomi.
Projektet genomförs i form av ett industridoktorandprojekt vid NCC Construction Sverige AB, i samarbete med Chalmers tekniska högskola, Construction Management och CIFE (Center for Integrated Facility Engineering) vid Stanford University.

Rekommendationer för en lyckad projektering

1) Det är av största vikt att både kunden och representanter från produktionen är delaktiga i samlokaliseringen i projekteringsfasen. Deras deltagande sätter fokus på kundens behov och önskemål samt att det som blir projekterat är byggbart.

2) Att genomföra en ordentlig startworkshop eller liknande, som går igenom syftet med själva projektet och arbetssättet för projekteringen.

3) Användningen av visuella verktyg, vilket ger deltagarna möjlighet att tillsammans göra tidsplanen och ytterligare koordinera löpande uppgifter. Vidare ger de visuella verktygen också deltagarna en större möjlighet för att få förståelse för varandras arbete.

4) Det är viktigt att det samlokaliserade projekteringsteamet har tillräckligt med fysiskt utrymme till att använda de visuella verktygen såväl som att möjligheten att fysiskt kunna skapa mindre undergrupper där mera detaljerade frågor kan diskuteras. Deltagarna ska också ha möjlighet att röra på sig så att flera informella diskussioner kan uppstå när människor träffas.

5) Sist men absolut inte minst, så är tillgången till internet, skrivare, toalett och kaffe är väldigt viktigt – annars fokuserar de involverade aktörerna mera på att lösa dessa uppgifter i stället för att ha fokus på att delta i själva projekteringsprocessen.

Slutredovisningen utgörs av licentiatavhandlingen "The constructed space of a construction design team", Janni Tjell, Chalmers (38 sidor, 3 vetenskapliga artiklar och en svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • NCC Construction AB
Projektledare