Projekt 12482 Avslutat Miljöklassning av stadsdelar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Många av samhällets miljöproblem uppkommer till följd av vår bebyggelse. Regeringen har bedömt att det krävs ytterligare åtgärder för att nå miljömålet "God bebyggd miljö" och tror att goda exempel på hållbar stadsutveckling kan bidra till att målet nås. För byggherrar, entreprenörer och fastighetsägare är miljöklassningssystem ett bra verktyg för att konkretisera sitt miljö- och hållbarhetsarbete och det ger möjlighet att jämföra olika byggnader med varandra. De senaste åren har efterfrågan ökat drastiskt för att miljöklassa byggnader.

Vid exploatering av stora områden är det intressant att inte enbart miljöklassa byggnaderna, utan att ta ett större grepp avseende miljö- och hållbarhetsfrågor för hela stadsdelen. Att miljöklassa stadsdelar kan fungera som ett stöd för hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn.

Utvecklingsprojektet "Miljöklassning av stadsdelar" syftade till att genomföra en studie av miljöklassning av stadsdelar, där steg 1 bestod av en utvärdering av BREEAM Communities. Studien utfördes av NCC, PEAB, WSP, IVL, Stockholm stad, Norrköpings kommun och Malmö stad.

Utvecklingsprojektet kommer att utgöra ett underlag inför en framtida svenskanpassning av miljöklassningssystemen som troligtvis Sweden Green Building Council kommer att ansvara för.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar", Ann-Kristin Karlsson, WSP, et al (58 sidor).


Projektansvarig
  • NCC
Projektledare