Projekt 13135 Avslutat Solavskärmningar i ett helhetsperspektiv: Från energieffektivitet till energiproduktion och från produkt till arkitektur

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Solcellsmarknaden växer kraftigt globalt och även i Sverige, men här från en låg nivå. Projektets syfte var att öka intresse, kunskap och acceptans för solavskärmningar.

Företag från solskydds- och solelbranscherna har tillsammans med arkitekter, forskare, byggentreprenörer och fastighetsförvaltare utforskat området i syfte att öka intresse, kunskap och acceptans för solavskärmningar inom olika viktiga målgrupper. Ett starkt fokus har legat på kombinationen solceller och solavskärmningar i produkten elgenererande solavskärmningar, vilket gav oss projektakronymen "ELSA". Dessa avskärmningar refereras i rapporten till som "ELSA-produkter".

En hypotes bakom projektet har varit att även den etablerade marknaden för solavskärmningar skulle kunna dra nytta av att solceller kommer in i bilden, bland annat som ett resultat av arkitekternas intresse för multifunktionella fasadprodukter. Andra starka drivkrafter som projektets industriaktörer framgent förväntas kunna dra nytta av är prognoser om mycket kraftigt ökande energibehov för kylning av byggnader och en mycket stark teknik- och marknadsutveckling på solelområdet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Solceller som solavskärmning", Peter Kovacs, RISE, et al. (52 sidor och 6 bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare