Verksamheten 2020

Fler ansökningar kring miljö-, hållbarhets-, och arbetsmiljöfrågor

Förutom de traditionella frågorna om förbättring av analys- och provningsmetoder för att säkerställa kvalitet hos material och funktion i entreprenader, finns ett utökat intresse att minska miljöbelastningar från källor som cement och betong genom inblandning av mineraliska tillsatser eller genom effektivisering av material och konstruktioner. Likaså i hanteringen av schaktmassor och för återbruk av stålkonstruktioner.

Inom arbetsmiljö har vi sett viktiga projekt som tar upp utsattheten hos bygg- och anläggningsarbetaren, det geografiska läget Livräddning på distans och/eller arbetsplatsen Säker fältprovtagning av asfalt.

Produktivitet och effektivitet i processer, logistik och teknik

Byggentreprenörernas verksamhet som framförallt handlar om att sätta samman olika delmaterial och produkter till färdiga funktionella konstruktioner har därmed stora logistiska utmaningar som nu också vetenskapligt börjat studeras i detalj.

Automation av processer och digitalisering är stora frågor som studeras mer intensivt vilket signifikant kan förbättra byggsektorns framtida effektivitet. Den politiska diskussionen om höghastighetsbanor för tåg har även fångat intresset hos bygg- och anläggningssektorns entreprenörer som genererat en mängd tekniska problemställningar inom grundläggningstekniken som nu vetenskapligt analyseras i flera projekt.

Vi har sett fler arbeten med praktiska lösningar för byggplatserna – till exempel råd för schaktarbeten. Projekt som dokumenterar utfallet av olika tekniklösningar är viktiga för att få en uppfyllelse av de uppställda normkraven.

Digitaliseringsrapporten grund för utveckling och proaktivitet

Årets kartläggning av byggbranschens digitaliseringsprojekt av Olle Samuelsson, forsknings- och innovationsstrateg vid IQ Samhällsbyggnad och adjungerad professor i byggproduktion och teknik vid Luleå tekniska universitet, och den specialkompetens som tillförs utskotten inför ansökningsrundorna är ett bra stöd och av stor vikt för att vi ska kunna prioritera och tillsammans med övriga finansiärer stödja utvecklingen framåt.

Vi ser tydlig fokusering på projekt där den snabba digitaliseringen belyses vad gäller en rationell och kvalitetssäkrad produktion men också viktiga övergripande projekt inom standardiseringen och avtalsjuridiken vid digitala affärer.

Industridoktoranderna så viktiga för branschen

Forskningsutskottet har analyserat vikten av att byggsektorn tillsätter industridoktorander och adjungerade professorer till sina projekt vid högskolor och universitet. De är viktiga språkrör för såväl industrin som de vetenskapliga institutionerna för det framtida utvecklingsarbetet inom branschen.

God samverkan mellan branschfinansiärerna

Slutligen har vi sett en positiv utveckling till en ökad samfinansiering av vetenskapliga studier inom byggbranschens angelägna områden tillsammans med Trafikverket, Vinnova, Formas samt övriga forskningsfinansiärer.

Kyösti Tuutti, Claes Dalman, Per Murén och Bo Lindholm, SBUF:s utskottsordförande