Nyhet Trendspaning – Byggprocessen behöver utvecklas med hänsyn till klimatförändringarna

Publicerad 28 juni 2024

Här möter vi Per Löfgren som ingår i SBUF:s expertteam inom hållbarhet och höra vad Per ser i framtiden. I den första delen av sin spaning lyfter han bland annat att byggbranschen måste minska påverkan på klimatet och miljön och ställa om till en verksamhet med lägre klimatavtryck. 

Per Löfgren

Trendspaning Utmanande möjligheter inom hållbarhetsområdet

SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, har gett utvecklings-och forskningsbidrag till projekt i över 40 år inom ett stort antal ämnesområden. Ämnen som varierat över tid, bytt namn, inriktning och förädlats med kunskap. 

SBUF:s fyra utskott (Bygg, Anläggning, Forskning och Installation) har ledamöter som kommer från entreprenörerna, medlemmar i Byggföretagen och Installatörsföretagen. De har hög expertis inom respektive område för att rättvist kunna bedöma ansökningar och slutrapportering. För att stärka vissa övergripande och högaktuella ämnesområden har SBUF knutit några experter till nytta för utskott, kansli och styrelse som bidrar med sin kunskap och skuggar omvärldens utveckling.

Här får ni möta Per Löfgren som ingår i SBUF:s expertteam inom hållbarhet och höra vad Per ser i framtiden.

Du kan också läsa fler spaningar här!

TRENDSPANING, DEL 1 Byggprocessen behöver utvecklas med hänsyn till klimatförändringarna

Hållbarhet inom byggbranschen är en komplex fråga som kräver samarbete, innovation och långsiktigt tänkande. Genom att integrera hållbarhetsprinciper i alla aspekter av byggprocessen kan vi skapa en mer hållbar framtid för oss själva och kommande generationer.

Nedan kan du läsa den första delen av trendspaningen. Hela texten hittar du här!

Byggprocessen behöver utvecklas med hänsyn till klimatförändringarna

Bygg- och fastighetsbranschen står för cirka 20 procent av Sveriges klimatavtryck enligt Boverket. Att minska påverkan på klimatet och miljön samt ställa om till en verksamhet med lägre klimatavtryck är en stor utmaning för byggbranschen, men det utgör även en betydande möjlighet för både kommersiella aktörer och kommuner. Ökade hållbarhetskrav påverkar många bolag, och högre krav på rapportering kan vara utmanande men ger också möjlighet till mer kontroll över verksamheten och värdekedjan. Kommande lagstiftning från EU om hållbarhetsrapportering och tillbörlig aktsamhet är två exempel på att kraven på transparens och arbete i hela värdekedjan blir allt viktigare.

Klimatförändringar påverkar också branschen i form av till exempel ökad värme i storstäder, ökade vattenflöden, fler skyfall, ökad risk för översvämningar och ett snabbare växlande klimat. Byggprocessen behöver utvecklas för att ta hänsyn till effekterna av klimatförändringarna.

Biologisk mångfald är ett annat område som blir allt viktigare att hantera i kölvattnet av klimatfrågan. Den ligger ännu på efterkälken men kommer att behöva lyftas upp på företagens agenda och inkluderas i deras strategier, kravställas i leverantörskedjan, hanteras vid markexploatering och i driften av städer och infrastruktur. 

Viktiga utvecklingsområden där SBUF kan bidra med finansiering kan vara:  

 • Klimatdata: Insamling, hantering, beräkning, standardisering och analys av klimatdata är nödvändigt för att skapa beslutsunderlag och driva klimatarbetet framåt.

 • Klimatriskanalyser: För att anpassa byggandet till ett förändrat klimat behöver utvecklas och genomföras för att kartlägga risker, sårbarheter och att genomföra åtgärdsplaner.

 • Utfasning av fossila bränslen och elektrifiering: En viktig del av omställningen handlar om att fasa ut användningen av fossila bränslen för transporter, på byggarbetsplatser, för arbetsmaskiner och verktyg. Hur kan bränslena ersättas av förnyelsebara bränslen och elektrifiering?

 • Material- och metodutveckling: Som största enskilda utsläppskälla, behöver byggmaterialen få mindre klimatavtryck. Utveckling, tester och praktisk användning av nya material i konstruktioner och byggnader är en viktig del i utvecklingsarbetet.

 • Biologisk mångfald: Att nyttja gröna och blåa strukturer och ekosystemtjänster för att minska klimatrisker, tillsammans med andra nyttor i den byggda miljön, är ett annat viktigt utvecklingsområde.

/Per Löfgren, hållbarhetsexpert, SBUF

Trendspaning Sex delar hållbarhet

Trendspaning är i sex delar som lyfter:

 1. Att byggprocessen behöver utvecklas med hänsyn till klimatförändringarna
 2. Cirkulär ekonomi med material som resurser
 3. Krav på energiprestanda driver utveckling och energieffektivitet
 4. Transport och infrastruktur i ett hållbart ekosystem
 5. Social hållbarhet är att inkludera olika perspektiv
 6. Digitaliseringen kräver en innovativ hållbar standardisering…
Läs hela texten om "Utmanande möjligheter inom hållbarhetsområdet"

I VÅR OMVÄRLD Trendspaningar 2024

Ta del av alla våra trendspaningar, om hållbarhet, digitalisering, kommunikation och forskning.