Så här gör du

Verksamma i Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds medlemsorganisationer (SEKO, Byggnads, Ledarna, Sveriges Byggindustrier och Installatörsöretagen) och verksamma i anslutna medlemsföretag till Sveriges Byggindustrier eller Installatörsföretagen kan söka bidrag från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. 

Projektledaren behöver inte vara verksam i ett av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds medlemsföretag utan kan komma från konsultbolag, forskningsorganisation, högskola eller liknande. 

Se om ditt företag är anslutet i Sveriges Byggindustrier eller Installatörsföretagen.

Tre roller i ansökningsprocessen:

Ansökningsadministratören lotsar ansökan genom Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds ansökningsprocess, och ser t ex till att:

  • projektbeskrivning och budget upprättas
  • ansökan godkänns av firmatecknaren och projektledaren genom digitala namnteckningar 
  • ansökan lämnas till Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond

När ansökan är inlämnad upphör ansökningsadministratörens funktion. Ofta är ansökningsadministratören och projektledaren samma person.

Projektledaren svarar för att projektet genomförs enligt den beviljade ansökan och har under projektets gång hand om tidplaner, referensgruppsmöten och slutrapportering vid projektets slut. 

Det sökande företagens firmatecknare Det är viktigt att Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond kan säkerställa att det sökande medlemsföretaget är med på vagnen, och att projektet är väl förankrat i bygg- och installationsföretagens verksamhet. Firmatecknaren godkänner ansökan genom digital namnteckningoch bekräftar därmed att projektet är utformat enligt företagets intentioner.

Det är också viktigt att medlemsföretagen aktivt deltar i styrgruppen och referensgruppen när projektet väl har blivit beviljat. I mindre företag kan alla tre rollerna utföras av en och samma person.

Hur går jag tillväga?


1. Formulera din projektidé

Du som är verksam i byggandet har säkert synpunkter på hur man kan höja effektiviteten i branschen. Det kan gälla förslag om bättre samverkan mellan dem som medverkar i olika led av byggprocessen - eller idéer om insatser direkt i produktionen. Ytterst handlar det om att bli bättre på att möta kundernas krav och förväntningar. Kundnytta, produktivitet, kvalitet och miljö är några viktiga nyckelord.

Har du eller ditt företag idéer eller förslag till utvecklingsprojekt som du tycker stämmer med SBUF:s mål och inriktning är du välkommen med en ansökan. Helst ska det vara sådant som flera företag och gärna hela branschen kan ha nytta av.

En betydande del av SBUF:s budget avser stöd till forskning vid högskolor kring frågor som är vitala för entreprenörer och installatörer. Även för forskningsprojekt gäller att ansökan ska göras av företag som är anslutet till någon av de organisationer som ingår i SBUF:s medlemskrets.

SBUF kan även ge bidrag till kunskapsinhämtningsprojekt, det vill säga inhämtning av kunskap från internationella konferenser, mässor, studiebesök etcetera som den svenska byggbranschen kan ha nytta av. Ansökningsprocessen är den samma som för utvecklingsprojekt, men enbart anställda i ett medlemsföretag kan beviljas bidrag.

Tag gärna kontakt med SBUF:s kansli om du behöver ytterligare information.

Läs om SBUF:s mål och inriktning

Projekt SBUF kan stödja

Kontakta oss


2. Skapa en projektbeskrivning

För att ditt projekt ska erhålla bidrag från SBUF krävs en projektplan. Utgå från vår checklista när du utformar din projektbeskrivning. Projektbeskrivningen ska vara skriven på svenska, medan eventuella bilagor även kan vara på engelska.

Mall för projektbeskrivning


3. Skicka in din ansökan

När du är klar med din projektbeskrivning kan du logga in och söka bidrag hos SBUF.

Viktiga datum för ansökan


4. Underteckna ansökan

Ansökan ska undertecknas digitalt. Ansökningsarbetet sköts av ansökningsadministratören, som ansvarar för att både det sökande företaget och projektledaren är överens om tagen. Därefter undertecknar projektledaren ansökan med sitt BankID (i mobil eller dator), och slutligen lägger det sökande företagets firmatecknare sista handen vid ansökan med sin underteckning via BankID.

Det är som först när en digitalt undertecknad ansökan är inlämnad till oss på SBUF som din ansökan är formellt godkänd för behandling.

Kontakta oss


Vad händer med min ansökan?

När du lämnat in ansökan i inloggat läge kommer ansökan att diskuteras i ett eller flera av SBUF:s fyra utskott: Anläggningsutskottet, Byggutskottet, Installationsutskottet och Forskningsutskottet. Utskotten ger sin rekommendation kring ansökan. Därefter tar styrelsen beslut kring bidrag. Du kan följa ditt ärende och ta del av utskottens utlåtande och styrelsens beslut i inloggat läge. Du erhåller användarnamn och lösenord till projektarean när din ansökan skickats in till SBUF.

Logga in