Så här gör du

 1. Formulera din projektidé  

Du som är verksam i byggbranschen har säkert synpunkter på hur man kan höja effektiviteten i branschen. Det kan gälla förslag om bättre samverkan mellan dem som medverkar i olika led av byggprocessen - eller idéer om insatser direkt i produktionen. Ytterst handlar det om att bli bättre på att möta kundernas krav och förväntningar. Kundnytta, produktivitet, kvalitet och miljö är några viktiga nyckelord.

Har du eller ditt företag idéer eller förslag till utvecklingsprojekt som du tycker stämmer med SBUF:s mål och inriktning är du välkommen med en ansökan. Helst ska det vara sådant som flera företag och gärna hela branschen kan ha nytta av.

En betydande del av SBUF:s budget avser stöd till forskning vid högskolor kring frågor som är vitala för entreprenörer och installatörer. Även för forskningsprojekt gäller att ansökan ska göras av företag som är anslutet till någon av de organisationer som ingår i SBUF:s medlemskrets.

SBUF kan även ge bidrag till kunskapsinhämtningsprojekt, det vill säga inhämtning av kunskap från internationella konferenser, mässor, studiebesök etcetera som den svenska byggbranschen kan ha nytta av. Ansökningsprocessen är den samma som för utvecklingsprojekt, men enbart anställda i ett medlemsföretag kan beviljas bidrag.

Organisationer verksamma inom forskning och utveckling inom byggsektorn


2. Skapa en projektbeskrivning  

För att ditt projekt ska erhålla bidrag från SBUF krävs en projektplan. Utgå från vår mall för projektbesskrivning när du utformar din projektbeskrivning. Projektbeskrivningen ska vara skriven på svenska, medan eventuella bilagor även kan vara på engelska.

Gör projektbeskrivning


 3. Skicka in ansökan  

När du är klar med din projektbeskrivning kan du logga in och söka bidrag hos SBUF.

Viktiga datum för ansökan


4. Underteckna ansökan  

Ansökan undertecknas digitalt. Ansökningsarbetet sköts av ansökningsadministratören, som ansvarar för att både det sökande företaget och projektledaren är överens om tagen. Därefter undertecknar projektledaren med BankID. Slutligen lägger attestbehörig vid det sökande företaget sista handen vid ansökan med BankID. Med detta är din ansökan formellt godkänd för behandling hos SBUF.


 Detta händer din ansökan  

Din ansökan diskuteras i ett eller flera av SBUF:s fyra utskott: Anläggningsutskottet, Byggutskottet, Installationsutskottet och Forskningsutskottet. Utskotten ger sin rekommendation kring ansökan. Därefter tar styrelsen beslut kring bidrag.

Du kan följa ditt ärende och ta del av utskottens utlåtande och styrelsens beslut i inloggat läge. Du erhåller användarnamn och lösenord när din ansökan skickats in till SBUF.