13548 Avslutat
Fuktsäkerhet vid massivträbyggande etapp 1

Genomfördes: 2018-04-01 – 2019-11-11

Sammanfattning

Projektet ska komplettera SBUF 13499Väderskydd - en lathund för entreprenören
Resultaten är baserade på två fallstudier med totalt fyra byggnader. Fältmätningarna uppvisar mikrobiologisk påväxt i samtliga objekt och i princip på alla undersökta våningsplan. Av totalt 200 analyserade mätpunkter hade hälften sparsam påväxt och ungefär en tredjedel hade måttlig-riklig påväxt. Baserat på utfallet så förefaller det vara svårt eller omöjligt att undvika uppkomst av mikrobiell påväxt under byggnation med KL-trä utan väderskydd utifrån vad som framkommit i denna studie. Detta innebar att Boverkets byggregler och AMA Hus 18 inte kunde uppfyllas i första läget. Därefter ska omfattande saneringsarbete ha gjorts i alla fyra objekten men resultaten av det arbetet har inte inrymts i denna studie. Projektets syfte är att öka kunskapen om hur KL-träkonstruktioner inklusive skarvar, anslutningar och infästningspunkter, påverkas vid nederbörd under byggtiden och dess fuktsäkerhet. Detta för att industrin ska kunna avgöra behovet av väderskydd. Studien är baserad på verkliga mätningar av fuktkvot och materialprovtagning under byggnation samt mikrobiologisk analys. Vidare har en litteraturstudie genomförts samt intervjuer med sju personer med erfarenhet av byggnation med KL-trä utan väderskydd. . Därför rekommenderas att använda väderskydd, helst heltäckande väderskydd. I denna studie har uppföljning av sanering av mögelpåväxt ej ingått.

Projektansvarig

Projektansvarig
Skanska Sverige AB
Projektledare
Lars Olsson

Relaterade projekt & ämneskategorier

Relaterade projekt
Ämneskategorier
Husbyggnad Byggmaterial