Om programvaran

Med Produktionsplanering Betong kan platschefen planera sina gjutningar och i förväg bedöma och förbereda sig inför gjutningen – tid och kvalitet är pengar!

En väl planerad gjutning är ofta en lyckad gjutning med hög kvalitet eftersom man har haft möjlighet att simulera gjutningen och bedöma hur bland annat vädrets makter kan påverka gjutningen. Genom några enkla simuleringar kan platschefen eliminera riskerna för överraskningar, som risk för frysning vintertid eller att formrivning inte kan ske på ett säkert sätt. Exempelvis hjälper Produktionsplanering Betong platschefen med ett visuellt stöd i programvaran för att se om projektets normativa krav vid utförande av betongkonstruktioner kan innefattas med valt utförande eller inte.

Moduler i PPB

Produktionsplanering Betong utvecklas kontinuerligt. I nuvarande utförande finns en modul för Temperaturutveckling och hållfasthetstillväxt men programvaran kommer på sikt utgöras av fler moduler.


Temperaturutveckling och hållfasthetstillväxt

Programmet erbjuder idag 44 olika typfall för simulering av härdning och beräkning av värmeutveckling, mognad och hållfasthet. Vill man räkna på en egen konstruktion så utnyttjar man det så kallade fria arbetsläget i PPB, där användaren kan ändra på allt inklusive hela geometrin. Resultatet från beräkningen kan sedan presenteras som färgkartor (se fig) eller kurvdiagram. PPB erbjuder även uppföljning av gjutning genom import av temperaturmätningar. Dessa behandlas dels genom direkt jämförelse med simulerad temperatur, dels genom omräkning till mognads- ålder och hållfasthet och presentation som kurvdiagram.

Uttorkning och fukttillstånd

I en nära framtid kommer PPB att erbjuda även simulering av fuktflöde och uttorkning. Programmet kommer att kunna räkna på tunna som väl som tjocka konstruktioner, 2-dimensionellt fuktflöde (till exempel uttorkning av voter), ta hänsyn till inverkan av fritt vatten på ränderna (regn, vattenskador) samt påverkan av avjämningsmassor. Detta kommer att vara väl integrerat med dagens funktionalitet. Samma struktur för inmatning och samma verktyg för presentation av resultat kommer att användas. Man kommer att få se den relativa fuktigheten för hela uttorkningstiden utöver värmeresultaten.

Spänningsanalys och sprickriskberäkning

Ett annat område som också arbetas in i PPB är spänningsanalys och sprickriskberäkning. Detta kommer att implementeras på två olika sätt, liknande dagens uppdelning i typfallsbaserad och fri konstruktion. Den typfallsbaserade spänningsanalysen kommer att rikta sig huvudsakligen mot hus- och industribyggnad. Där är syftet att underlätta optimering av etapplängd och härdningsförloppets hastighet för begränsning av sprickor där täthet och beständighet är viktiga kvalitetsmått. Det fria arbetsläget kommer att erbjuda möjligheten till mer generaliserade geometrier och mer krävande simuleringar, vilket idag sker i ConTeSt och är vanligt på anläggningssidan. Även här kommer funktionaliteten att vara väl integrerad i dagens PPB. En förstudie pågår för införandet av denna modul.


Sagt om PPB

Vad tycker användarna om Produktionsplanering Betong?
Vi träffade Hans och Magnus som fick ge sin syn på programvarans fördelar.


Hans Wimelius, NCC

Hur använder du PPB och vilka fördelar eller nackdelar ser du med programmet?

— Jag använder PPB för att säkerställa att vi vidtagit rätt åtgärder innan gjutning. Den automatiska rapporten för redovisningen känns professionell och Beställaren brukar acceptera och godkänna underlaget som verifikat för vidtagna åtgärder.

Magnus Westman, Skanska

Vad ser du den största fördelen med PPB i ditt arbete?

— Det är ett användarvänligt verktyg för att i förväg se vad som händer med betongen. Fördelen med det är att då kan man i ett tidigt skede simulera olika åtgärder för att undvika tex tidig frysning. Du kan även få ut en rapport / dokumentation.

”Att veta i förväg” betyder att det blir lättare att planera arbetet, när du kan riva formen, var eller om du måste lägga in kylslingor/värmekablar, täckning mm. Genom att veta rätt åtgärder före gjutning blir kvaliteten bättre och kostnaden lägre.


Systemkrav

För att kunna använda programvaran Produktionsplanering Betong behöver du följande:

  • Minst 8 Gb ramminne
  • Operativsystemet Windows 7 (64 bitarsversion) eller senare

FeedbackVi har mottagit ditt meddelande. Tack för att du tog dig tid att delge dina synpunkter på PPB.

Vänligen säkerställ att alla fälten är korrekt ifyllda. Om problemet kvarstår, vänligen kontakta oss via e-post.