Standardisering av samhällsbyggnads-information

Åtta projekt är identifierade att genomföra under perioden 2021-2023 för standardisering av samhällsbyggnadsinformation.
Åtta projekt är identifierade att genomföra under perioden 2021-2023 för standardisering av samhällsbyggnadsinformation.

Nationell standardiseringsstrategi: Åtta identifierade projekt att genomföra under strategiperioden 2021-2023.

Det här projektet har arbetat för en samsyn i samhällsbyggnadsbranschen kring vad som behöver göras för en standardisering av samhällsbyggnadsinformation.

Åtta identifierade projekt att genomföra under strategiperioden 2021-2023 är:
  1. Test av nationella specifikationer för kommuners och byggprojekts användning av storskaliga geodata

2. Leveransspecifikationer för utbyte av BIM- och geodata mellan byggprojekt och kommuner

3. Standardiserad process för modellbaserad granskning

4. Bastillämpningar för SS-EN ISO 19650

5. Bastillämpningar för CoClass

6. Leveransspecifikationer med IFC

7. Leveransspecifikationer för miljödata

8. Leveransspecifikationer för överlämning till förvaltning.

Dessa projekt kan delas in i följande tre fokusområden:

• Tillämpningsanvisningar,

• Leveransspeficikationer, och

• Gemensam informationsstruktur

Målet har varit att leverera ett ramverk för strategiarbetet fram till 2030 samt den första tre årsstrategin under den perioden. Strategin innehåller vision, och mission och en detaljerad beskrivning av de åtta projekt som borde prioriteras inom strategiperioden 2021–2023. Ramverket anger hur strategiarbetet ska bedrivas för nästkommande två strategiperioder och innehåller principer för hur framtagen strategi ska följas upp och revideras.

Kontakt

Pontus Bengtsson Autodesk pontus.bengtson@autodesk.com

Följ oss