Förstudie av solljusanalyser

Pågår: 2021-10-17 – 2022-12-30

Sammanfattning

Idag finns det en stor variation på hur solljusanalyser görs. Metodval avseende på simuleringsmetod, gränsvärde och simuleringsdata kan slå väldigt olika på resultatet och som skapar olika förutsättningar för projekten. Vilket i sin tur driver byggkostnader i projektet och kan bli olika kostsamt beroende på vilken metod som använts. Efterfrågan på solljusstudier förväntas att öka framöver. Ofta är det entreprenören som tar fram sådana handlingar och det kan vara svårt att veta vad denne handlar upp.

Projektansvarig

Projektansvarig
Skanska Sverige AB
Projektledare
Julia Andersson

Relaterade projekt & ämneskategorier

Relaterade projekt
Ämneskategorier
Husbyggnad