12894 Avslutat
Utveckling och validering av modell för att prediktera mögelväxt i byggnader

Genomfördes: 2013-11-01 – 2018-01-31

Sammanfattning

Forskning vid Lunds Tekniska Högskola.

I projektet har en mögelmodel ursprungligen utvecklad av Skanska
(m-modellen) och den metod som används av RISE (GLC-metoden) testats på data från både lab- och fältmätningar. De några månader långa labmätningarna gjordes i klimatkammare på RISE och fältmätningarna gjordes i 12 byggnader under cirka 30 månader. Resultaten har sedan använts för att testa om m-modellen och GLC-modellen kan förutsäga när det kommer att bli mögel. Båda metoderna fungerar för att skilja på (torra) fall utan mögel och (fuktiga) fall med betydande mögeltillväxt. Tyvärr kunde vi
inte hitta mögelresistans-parametrar för de olika materialen som skulle kunna användas tillsammans med m-modellen. Detta kan bero på att m-modellen inte kan förutsäga mögeltillväxt tillräckligt väl, men kan också bero på att denna typ av försök har stora felkällor, till exempel var RH-sensorerna inte så stabila som vi hade önskat. Isoterm kalorimetri har utforskats och är en intressant metod för att i detalj studera hur till exempel uttorkning påverkar en svamps aktivitet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utveckling och validering av modell för att prediktera mögelväxt i byggnader", Pernilla Johansson, RISE, Lars Wadsö och Sanne Johansson, bägge LTH, Thomas Svensson, Thomas Svensson Ingenjörsstatik, och Bengt Bengtsson, Skanska (51 sidor).

Projektansvarig

Projektansvarig
Skanska Sverige AB
Projektledare
Jens Erik Jörgensen

Relaterade projekt & ämneskategorier

Ämneskategorier
Husbyggnad KMA – arbetsmiljö