13641 Avslutat
Arkitektens handbok

Genomfördes: 2018-11-18 – 2019-12-31

Sammanfattning

SBUF-projektet "Typlösningar för schaktbottnar" resulterade i ett antal frågeställningar som kvarstår att lösa, bland annat blev de typschakt som togs fram blev inte kostnads- och resurseffektiva. Samtliga provlådor klarade inte funktionskraven.

Detta samverkansprojektprojekt för byggsektorn avser att ta fram hjälpmedel för arkitekter och VVS-projektörer att redan i projekteringsstadiet skapa utrymme för VVS installationer.

Detta kan exempelvis vara att:
1. Ta fram typlösningar för placering och utrymmesbehov med förklarande text för till exempel tappvattenschakt, fördelarskåp, serviceluckor för olika husstorlekar.
2. Underlag för typlösningar redovisas i handböcker såsom Teknikhandboken, Säker Vattens Byggtekniska förutsättningar, Arkitektens handbok, Projekteringshandboken- Arkitekt 1.0.
3. Ta fram underlag för CAD "moduler", "blobbar" med plats för installationer enligt punkt 1.
4. Ta fram förslag till toleranser i AMA HUS och samordna dessa med toleranser i AMA VVS.

Projektansvarig

Projektansvarig
Installatörsföretagen
Projektledare
Anders Neander

Relaterade projekt & ämneskategorier

Tidigare projekt
Ämneskategorier