EtappIII: Virtuell ProduktionsPlanering -med hjälp av BIM och visualisering

Pågår: 2018-11-01 – 2021-10-21

Sammanfattning

Syftet med detta FoU-projekt är att vidareutveckla, implementera och validera det redan påbörjade arbetet kring en ny planeringsmetod, Virtuell Produktions Planering (VPP).

Avsikten med metoden är att utnyttja digitalisering, 3D-visualisering och BIM modellen i denna planeringsmetod. VPP skulle därigenom bidra till att underlätta kommunikation, förståelse och minska missförstånd. Dessutom kommer informationen i BIM utnyttjas på ett effektivare sätt då information som skapas i modellen tidigt följer med igenom kedjan och på så sätt skapar bättre informerade beslut.

Avsikten med arbetsmetoden är också att få olika delaktiga aktörer i projektet att samarbeta och utnyttja varandras kunskap och erfarenheter genom att gemensamt virtuellt bygga och planera produktionen av byggobjektet innan man verkställer planeringen produktion. Tanken är att man plockar isär BIM modell i byggbara komponenter som man delar ut till de olika ansvariga yrkesgrupperna som sedan resurs- och tidsätter dessa. Modellen och dess komponenter byggs sedan ihop i rätt ordning gemensamt av de involverade yrkesgrupperna.

I denna etapp III kommer fokus främst att ligga på att utvärdera den framtagna VPP-systemet och dess process. Tanken är att det slutliga VPP-systemet skall testas och utvärderas i verkliga projekt och därigenom studera effekterna och bidraget till planerings och produktionsprocessen. Målsättningen är att åstadkomma en bättre planering och i slutändan en mer effektiv och produktivare produktion.

Projektansvarig

Projektansvarig
Peab AB
Projektledare
Mattias Roupé

Relaterade projekt & ämneskategorier

Tidigare projekt
Ämneskategorier