Framtidens golvsystem med modern, tät betong

Pågår: 2018-08-31 – 2021-11-30

Sammanfattning

Byggbranschen upplever i dag problem med uttorkning av betong inför beläggning av ytskikt. Den betong som används innehåller ofta mineraliska tillsatsmaterial, bland annat på grund av miljöskäl. Det har visat sig medföra att den kan bli mycket tät och då i princip omöjlig att diffusionsuttorka inom rimlig tid.

Modern, tät betong samspelar fuktmässigt på ett annat sätt med intilliggande material än betong med ett rent Portlandcement på vilket merparten av dagens fuktkunskap baserar sig. Ett antal SBUF-projekt bedrivna mellan 2015-2018 indikerar att den moderna, täta betongen möjliggör ett annat synsätt och annan hantering än praxis i dag gällande golvkonstruktioner och uttorkning. Rätt hanterat skulle detta kunna möjliggöra väsentligt kortare uttorkningstider.

Projektet syftar till att ta fram ett antal fuktsäkrade lösningar vad gäller golvkombinationer (betong, avjämning, lim och ytskikt) för omedelbar användning. Och på längre sikt reda ut vilka områden där kunskap saknas och hur vidare mer grundläggande forskning ska bedrivas. Detta i samverkan mellan de aktörer som medverkar till uppbyggnaden och produktionen av dessa golvsystem.

Projektansvarig

Projektansvarig
Byggföretagen
Projektledare
Ted Rapp

Relaterade projekt & ämneskategorier

Fortsättningsprojekt
Ämneskategorier