13712 Avslutat
Svärtning i nybyggnation - Förstudie

Genomfördes: 2019-06-01 – 2020-09-01

Sammanfattning

Vi har gjort en begränsad litteraturundersökning kring fenomenet ”plötslig nedsvärtning” (som alltså avviker från normal, långsam försmutsning av ytor). Dessa olika forskningsrapporter pekar flera på en rad samverkande faktorer som verkar vara förutsättningar för sådan nedsvärtning, på norska benämnt
”Heksesot”, engelska ”Black Magic Dust” och tyska ”Schwarzen wohnungen”.
Viktigast av dessa förutsättningar är (utan rangordning):

• ”Färska” byggmaterial, dvs snart efter nybyggnad / renovering.
• Låg ventilation / luftomsättning
• Låg luftfuktighet (dvs mest vintertid)
• Statisk uppladdning. (syntetiska mtrl, plaster etc)
• Hög halt av tyngre organiska ämnen, delvis flyktiga, s k ”SVOC”
• Hög halt av små luftburna partiklar • Köldbryggor • Levande ljus

Teorin kring svärtning beskrivs som bildandet av partiklar inom ett visst storleksområde (0,1–2,5 µm), skapade genom kondensering av halvflyktiga organiska ämnen (s k SVOC) i inneluften på små svävande partiklar, inklusive sotpartiklar. Studerade undersökningar pekar på att fenomenet kan minskas/elimineras genom följande:

• Undvik aktiviteter som generar partiklar, t ex rökning, eldning av ljus.
• Sörj för god ventilation. Om det inte är möjligt, utnyttja effektiva luftrenare med HEPA-filter, hög CADR för lokal luftrening
• Använd lågemitterande byggprodukter, med låg andel SVOC
• Undvik matlagning utan tillräcklig ventilation
• Undvik heta ytor, t ex halogenlampor
• Undvik kalla ytor / köldbryggor


Projektansvarig

Projektansvarig
Veidekke Entreprenad AB
Projektledare
Mikael Sellén

Relaterade projekt & ämneskategorier

Ämneskategorier