Etappvisa BIM-modeller anpassade för byggskedet i infrastrukturprojekt

Pågår: 2020-01-31 – 2021-09-30

Sammanfattning

Under det pågående FoU-projektet SBUF 13566 har det i arbetet med att definiera övergången från projektering till produktion blivit tydligt att i infrastrukturprojekt är det levererade resultatet från projekteringen en färdig anläggningsmodell. Vilket i sig är rimligt eftersom det är projektörens uppdrag.

Men, vad entreprenören behöver är framför allt en nedbruten modell för de olika delskedena i produktionsprocessen, dvs modeller som är anpassade för olika skeden av produktionsprocessen. I praktiken innebär det att entreprenörerna inleder sin produktionsprocess med att ”bryta ned” den anläggningsmodell som de erhållit och anpassar den till sina behov. Den aktiviteten bedöms som ett ineffektivt omtag och det här projektet föreslår att undersöka en förbättrad process för att leverera byggbara modeller. I dagsläget har de flesta aktörer digitaliserat och delvis automatiserat sina egna arbetsprocesser. Denna utveckling bedrivs dagligen inom respektive organisation, som en naturlig utveckling.

Vad som däremot identifierats som ett ”glapp” är när informationen levereras från en aktör till en annan och i det gränssnittet finns stora effektiviserings- och kvalitetsvinster. En grundförutsättning för att realisera denna potential är att förståelsen för de olika aktörernas behov klargörs.

Ett gemensamt ”språk” för att klassificera de informationsmängder som används är också en förutsättning. CoClass, vilket utvecklades i föregående FoU-projekt, utgör ett sådant gemensamt ”språk”.

Projektansvarig

Projektansvarig
Skanska Sverige AB
Projektledare
Ahmad Alomran

Relaterade projekt & ämneskategorier

Ämneskategorier