13757 Avslutat
Vägledning för översvämningsanpassat byggande

Genomfördes: 2019-09-01 – 2020-11-15

Sammanfattning

Klimatförändringarna förväntas innebära stigande havsnivåer, ökade flöden och fler kraftigare regn vilket innebär ökad risk för översvämningar.
Många tätorter och städer har vuxit fram under lång tid i vattennära lägen och är därmed utsatta ur ett översvämningsperspektiv.

I befintlig litteratur tycks det saknas en generell beskrivning om vilken roll entreprenören kan ha kring övervämningsanpassat byggande samtidigt som kunskapsbehovet ökar. Denna rapport tar avstamp i detta och omfattar en handledning på temat.

Rapportens syfte är att utifrån ett entreprenörsperspektiv ge handledning om hur översvämningsfrågor kan hanteras i byggprocessen med avseende på skyfall, höga flöden i vattendrag och höga vattennivåer i havet.

Projektansvarig

Projektansvarig
NCC Sverige AB
Projektledare
Jacob Lindberg

Relaterade projekt & ämneskategorier

Ämneskategorier