13914 Avslutat
BEAst Modelleringsteknik i tidiga skeden

Genomfördes: 2020-08-31 – 2021-11-15

Sammanfattning

BEAst Modelleringsteknik i tidiga skeden är en enkel och illustrativ anvisning för att höja kvalitén på modeller så att dessa kan nyttjas i anbudsskedet som en del av förfrågningsunderlag. Antalet gånger en modell byggs upp på nytt i ett projekt varierar men ofta kan det handla om 5 gånger istället för att en och samma modell används och förädlas/anpassas genom ett projekts olika skeden.

Projektet omfattar tre olika material: beslutsunderlag, beställarstöd och anvisning. Materialen är framtagna för att ge olika parter som beställare, projektör och entreprenör en gemensam målbild för detaljeringsnivå på modellering.

Beslutsunderlag
Riktar sig till beslutsfattare på beställarsidan och beskriver i stora drag varför beställare bör hänvisa till anvisningen i sina projekt.
Beställarstöd
Riktar sig till beställarens projektledare och beskriver kortfattat de steg som krävs för att tillämpa anvisningen i sina projekt.
Anvisning
Riktar sig till projektörer samt utgör projektets huvuddokument och beskriver grundläggande modelleringskrav.
Det underlättar för de parterna beställare, projektör och entreprenör att arbeta mot en gemensam målbild. Vald detaljeringsnivå i anvisningen är utformad i arbetsgruppen med tanke på vart den breda massan i byggbranschen befinner sig i dagsläget och tanken är att anvisningen kommer att utvecklas framöver.

Projektansvarig

Projektansvarig
Peab AB
Projektledare
Linnéa Lepistö

Relaterade projekt & ämneskategorier

Ämneskategorier