13631 Avslutat
Kartläggning av VVC-förluster i flerbostadshus

Genomfördes: 2018-11-01 – 2021-08-31

Sammanfattning

Den fördjupningsstudie som genomfördes inom projektet visade att problem eller brister med VVC-system är vanligt även i hus med en lägre VVC-förlust. Studien visade även att en låg VVC-förlust inte betyder att tappvarmvatten (VV)-systemet fungerar enligt BBR-krav när det gäller VV-temperaturer, VVC-temperaturer och framledningstiden. Brister finns både när det gäller projektering, utförande, samt underhåll av VVC-systemet.

Projektansvarig

Projektansvarig
NCC Sverige AB
Projektledare
Stephen Burke

Relaterade projekt & ämneskategorier

Ämneskategorier
Husbyggnad Installation