13010    Avslutat
Användning av vibrationsanalys för tillståndsbedömning av byggkonstruktioner. TillämpningsexempelGenomfördes:2014-05-05 – 2017-01-31

Sammanfattning

En förenklad programvara har tagit fram för uppdatering av finita elementmodeller av konstruktioner och för detektering av skador med hjälp av vibrationsmätningar. Programvaran har tillämpats på olika typer av byggkonstruktioner och vibrationsmätningar har utförts.
Möjligheten att detektera sprickor i en betongplatta har förbättrats i förhållande till resultaten i ett tidigare projekt.
För tre brotyper (en fackverksbro av stål, en bågbro av armerad betong och en balkbro av spännbetong) har finita elementmodeller kunnat uppdateras med hjälp av mätta vibrationer.
För ett torn av betong har uppmätta egenfrekvenser och egenmoder jämförts med en finit elementmodell med god överensstämmelse.
Sammanfattningsvis kan sägas att skadedetektering med hjälp av vibrationsmätningar fungerar bra för enklare skador på små provkroppar. För mer avancerade konstruktioner kan beräkningsmodeller uppdateras, men det återstår fortfarande utvecklingsarbete innan små skador kan detekteras i ett tidigt skede.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Vibrationsanalys för tillståndsbedömning av byggkonstruktioner - Tillämpningsexempel", Niklas Grip, Natalia Sabourova, Yongming Tu och Lennart Elfgren, samtliga Luleå tekniska universitet, (29 sidor och 12 bilagor).

Projektansvarig
Projektansvarig
Skanska Sverige AB
Projektledare
Tidigare projekt / Fortsättningsprojekt / Kategori
Tidigare projekt
12513 Inte bara broar - vibrationsanalys för tillståndsbedömning
Ämneskategorier
Bro och Anläggning
Husbyggnad