Referensmätning för kvarts vid ROT-arbeten inom byggindustrin

Pågår: 2017-04-01 – 2019-12-01

Sammanfattning

Inom byggverksamhet förekommer många arbetsmoment då kvartshaltigt damm bildas. Att exponeras för kvarts innebär flera allvarliga hälsorisker som att utveckla silikos, cancer och kronisk obstruktiv lungsjukdom men också hjärt- kärlsjukdomar och reumatiska sjukdomar. Byggnadsarbetare är en yrkeskategori som löper stor risk att exponeras för kvarts.

Byggföretagen Skanska Sverige AB, JM, NCC, PEAB och Veidekke arbetar förebyggande för att minska dammuppkomst och dammspridning då kvartshaltigt damm bildas. Det är dock svårt att avgöra om de åtgärder som genomförs är tillräckliga för att uppnå godtagbara luftkvaliteter. Byggföretagen ovan ser därför att dagens kunskap om exponeringsnivåer behöver förbättras.

Den nya kvartsföreskriften öppnar upp för användning av så kallade referensmätningar som underlag för exponeringsbedömningar. Dessa referensmätningar kan användas som underlag vid exponeringsbedömningar, något som alla byggföretag kommer att ha nytta av.

Projektansvarig

Projektansvarig
Skanska Sverige AB
Projektledare
Ann-Beth Antonsson

Relaterade projekt & ämneskategorier

Tidigare projekt
Ämneskategorier