Hur används projektarean

Viktigt för kommunikation med SBUF

Via projektarean kan projektledaren följa SBUF:s handläggning av ärendet. Man kan följa hur ansökan, och så småningom även slutrapporten, behandlas av SBUF:s utskott och styrelse. Projektarean används även för kommunikation mellan projektledaren och SBUF:s kansli - det kan handla om önskemål om förlängd projekttid, inlämning av kompletterande uppgifter och lägesrapporter, manus till infoblad, frågor om utbetalning av bidrag etcetera.

Alla som har varit projektledare för ett SBUF-projekt har tillträde till projektarean via en individuell inloggning. Inloggningsuppgifter delas ut första gången man registrerar en ansökan. Projektledaren kan enbart se sina egna projekt.

Projektarean är en del av SBUF:s ärendehanteringssystem. Alla beslut och all kommunikation dokumenteras automatiskt. Syftet är att upprättahålla en hög kvalitet och effektivitet i administrationen av ansökningar, pågående projekt och projektarkiv.