Allmänna anvisningar kunskapsspridning

I projektet ska normalt ingå en viss informationsinsats, vanligen genom att projektet samtidigt med slutrapport lämnar ett kortare underlag till SBUF för kunskapsspridning och kommunikationsaktiviteter i SBUF:s kanaler. Projektledaren svarar för att underlag lämnas till SBUF.

Det förutsätts att även projektorganisationen kommunicerar underlaget i respektive organisations kommunikationskanaler. 

Tänk på målgruppen

Med utgångspunkt i projektets dokumentation kan projkektet sprida kunskap om resultaten i olika kanaler. Här är målgruppsfrågan viktig. Tänk på kommunikationen i och från de företag som ingår i projektets arbetsgrupp och sprid om möjligt delresultat under projektets gång.

Utvecklingsprojekt syftar till att få en förbättring satt i verket. Det gäller att få ut budskapet till rätt personer och att visa att resultaten fungerar i praktiken.

Innan ett projekt har börjat kan uppfattningen om hur informationen skall spridas vara oprecis. Tänk om det visar sig att projektidén inte håller! Det är klokt att för framtida projekt dokumentera hur man kommit fram till att en idé inte håller i praktiken men det är inte säkert att alla måste informeras om resultatet. Det slutliga valet av informationsvägar görs därför i ett sent skede av projektet, gärna i samråd med SBUF.

Kanaler för information

informationsblad tidskriftsartikel
broschyr bok
internet, intranet videofilm
inslag i internutbildning seminarier
konferenser, informationsdagar demonstrationer
utställningar, mässor  


Tidskriftsartiklar

Många projekt lämpar sig för artiklar i olika tidskrifter. Beroende på hur artikeln är skriven, kan den fungera både som dokumentation och allmäninformation. Se hur andra har skrivit artiklar som du tyckte var lättlästa och bra! Fundera över hur de burit sig åt för att strukturera det som de vill berätta för läsarna.

Film

Videofilm kan i vissa fall vara ett lämpligt sätt att föra ut projektresultat. Försök inte att klara för många målgrupper med samma videoinnehåll - gör i så fall hellre en kort allmänpresentation på 3-4 minuter och en längre metodinriktad. SBUF avser att använda webbfilmer för informationsspridning alltmer. Publicering sker då bland annat på SBUF:s kanal på youtube.