Kunskapsinhämtningsprojekt

SBUF öppnar upp möjligheten att söka bidrag för kunskapsinhämtningsprojekt, det vill säga deltagande i internationella mässor, konferenser eller studiebesök.

Nu är det möjligt för anställda i medlemsföretagen (bygg-, anläggnings- och installationsentreprenörer som är medlemmar i antingen Sveriges Byggindsutrier eller Installatörsföretagen) att söka bidrag för kunskapsinhämningsprojekt från SBUF. Bidraget avser till exempel reskostnader för deltagande i internationella konferenser, studiebesök eller branschmässor.

Ett kunskapsinhämningsprojekt avslutas med en reserapport som utformas enligt SBUF:s rapportmall. Reserapporten ska vara avsedd för branschgemensam publicering på SBUF:s webbplats.