Nomineringar Årets Innovation 2014

Årets Innovation 2014 utdelas 21 april 2015. Tre projekt har nominerats till utmärkelsen, ett projekt från vardera Bygg-, Anläggnings- respektive Installationsutskottet.

 

Byggutskottet: K1-En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen

SBUF 12765

 

Projektledare: Camilla Persson Lidgren, Lundafastigheter AB. Camilla arbetade på Skanska när projektet genomfördes.

Sökande: Skanska Sverige AB

Samarbete: AF Gruppen, PEAB, NCC och Sveriges Byggindustrier

Genomfört: 2012– 2014

Information: Slutredovisningen utgörs av rapporten "K1 - En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen", Niklas Holm och Camilla Lidgren, bägge Skanska (32 sidor och 6 bilagor). Informationsspridning har även gjorts genom SBUF Informerar 14:23.

 

Syftet med projektet var att öka säkerheten inom arbetsmiljö samt att minska arbetsskador för yrkes- och tjänstemän som jobbar i produktionen.

Målet var att arbeta vidare på framtagen säkerhetsritning och tillhörande arbetssätt som uppmärksammar moment på ritningen som kan innebära en säkerhetsrisk under produktionen. Genom att använda en säkerhetsritning och tillhörande arbetssätt kan sekundäreffekten uppstå att lösningar som inte är säkra kan projekteras bort.

Studien baseras på intervjuer med personer som arbetar i byggbranschen, litteratur i ämnet, arbetsplatsbesök och egna erfarenheter.

 

Enligt studien är de viktigaste förutsättningarna som bör beaktas för att lyckas med arbetsmiljö och säkerhet:

  • Diskutera arbetsmiljöfrågorna i tidigt skede
  • Engagerade och välutbildade projektörer
  • Välutbildad produktionsledning
  • Väl genomförd riskanalys i projektet
  • Kommunikation mellan projektörer och produktionspersonalen.

 

Motivering:

Förbättrad arbetsmiljö är högt prioriterat inom byggsektorn. Det är viktigt att arbetsmiljöfrågorna beaktas på ett systematiskt och effektivt sätt redan i planerings- och projekteringsskedena, för att få önskad effekt i produktionsskedet. Projektet har utvecklat ett arbetssätt som med hjälp av moderna datorhjälpmedel identifierar säkerhetsrisker redan i projekteringsskedet, och som kommunicerar riskerna till byggarbetsplatsen genom en så kallad säkerhetsritning. Projektet medför stor nytta för byggarbetsplatsen genom att bättre förutsättningar skapas för förbättrad arbetsmiljö. Genom att oväntade riskmoment och problem uppmärksammas tidigt drabbas byggprocessen av färre störningar och oväntade problem.

 

Installationsutskottet: Att bygga våtrum på rätt sätt

SBUF 12922

 

Projektledare: Fredrik Runius, Säker Vatten AB

Sökande: Säker Vatten AB

Samarbete: Brett deltagande från byggföretag, installationsföretag, försäkringsbolag, branschorganisationer med flera.

Genomfört: 2013-2014

Information: Slutredovisningen utgörs av rapporten "Bjälklagets uppbyggnad i våtrums-konstruktioner " (fyra sidor) och bilagorna "Del av fuktsäkerhetsprojektering av våtrumsytterväggar" och "Bygg Badrummet Rätt"). SBUF kommer även att producera en webbfilm om byggande av våtrum.

 

Projektet har tagit fram enkla och tydliga typlösningar för våtrumskonstruktioner. I projektet samverkar yrkesgrupperna som är inblandade i en våtrumsproduktion. Konstruktionerna omfattar våtrumsvägg mot yttervägg, våtrumsbjälklag för lätta konstruktioner, rörgenomföringar och rörschakt.

Konstruktionerna har visats på Nordbygg 2014 och demonstrerats för i full skala med alla hantverksgrupper, från projektering till byggande. Typlösningarna har dokumenterats i folder och våtrummet finns i 3D/BIM. Utbildning av framförallt projektörer och byggprojektledare/arbetsledare genomfördes på Nordbygg tillsammans med Byggcheferna.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Bjälklagets uppbyggnad i våtrums-konstruktioner " (fyra sidor) och bilagorna "Del av fuktsäkerhetsprojektering av våtrumsytterväggar" och "Bygg Badrummet Rätt"). SBUF kommer även att producera en webbfilm om byggande av våtrum.

 

Motivering:

Byggande av våtrum är en komplex process med många inblandade yrkesgrupper.

Projektet har tagit fram enkla och tydliga typlösningar för våtrumskonstruktioner, i ett framgångsrikt och föredömligt samarbete mellan byggare, installatörer och försäkringsbolag. En gemensam branschstandard har etablerats vilket leder till en effektivare och mer lönsam byggprocess, samt bättre och mer skadesäkra våtrum för slutkunden.

 

 

Anläggningsutskottet: Maskinkontroll - För säkrare byggarbetsplatser

SBUF 12599

 

Projektledare: Kenneth Johansson, Infobric

Sökande: Lindqvist Bygg AB

Samarbete: NCC, Byggkompaniet, LG Lindqvist Bygg AB och PEAB.

Genomfört: 2011-2014.

Information: Slutredovisningen utgörs av rapporten "Maskinkontroll - För säkrare arbetsplatser", Kenneth Johansson, Infobric AB (12 sidor och bilagor).

 

Många maskiner framförs eller används på fel sätt samt att kunskapen om de säkerhetsföreskrifter samt säkerhetsinstruktioner som finns om en viss maskintyp är för låg. Problemet är den generella tillgång till maskiner som finns på en byggarbetsplats. Nycklar försvinner eller lånas och då ingen uppföljning eller kontroll kan ske förrän efter olyckan skett, då det är för sent, borde lösningen vara att försvåra tillträdet. Tillträdet borde även vara personligt samt spårbart.

Vidare måste varje maskin ha någon form av elektronisk startspärr. Startspärren måste kunna kommunicera med en central databas där ansvariga på en byggarbetsplats ska kunna ange vilka personer som är utsedda att framföra en viss maskin. I databasen eller i anslutning till maskinen måste även information om vilka utbildningar som krävs för att framföra maskinen finnas. Hela systemet måste vara mycket robust och tåla den tuffa miljö som finns på byggarbetsplatser.  

Den produkt som har tagits fram under projektet har skapat stor nytta hos byggbolagen. Vi har genom ett tätt samarbete med olika aktörer inom branschen kunnat anpassa oss till de olika krav som tillverkare och användare av maskiner uttryckt under projekttiden. Produkten har tagits emot mycket väl och finns idag på hundratals maskiner.

 

Motivering:

Ett riskmoment på byggarbetsplatsen är att maskiner framförs eller används av personal utan erforderlig behörighet eller utbildning. Projektet har utvecklat ett system som förhindrar att personal använder maskiner som de saknar behörighet för. Varje maskin har en elektronisk startspärr som kommunicerar med en central databas där maskinbehörigheter hanteras. Maskinbehörigheten är kopplad till det individuella ID06-kortet. Projektet ger möjligheter till förbättrad arbetsmiljö och högre säkerhet på byggarbetsplatsen. Systemet är ett effektivt hjälpmedel till stor nytta för bygg- och installationsföretagen.