Länklista till Byggarbetsplatsens Teknikhandbok 2015 publicerad

Introduktion

DEL 1

Byggaktiviteter/Byggdelar/Produktionsresultat

          Byggdelstabell

Byggdel 2

Husunderbyggnad

          22 Schakt, fyllning

          23 Markförstärkning, dränering

          24 Grundkonstruktioner

          27 Platta på mark

Byggdel 3

Stomme

          31 Väggar

          32 Pelare

          34 Bjälklag, balkar

          36 Trappor, hisschakt

Byggdel 4

Yttertak

          41 Takstomme

          42 Taklagskomplement

          43 Taktäckning

          44 Takfot, gavlar

          45 Öppningskomplement, takluckor

          47 Terrasser, altaner

Byggdel 5

Fasader

          51 Stomkomplettering/Utfackning

          53 Fasadbeklädnad - utvändiga ytskikt

          55 Fönster, dörrar, partier, portar

          58 Huskomplettering på fasader

Byggdel 6

Stomkomplettering

          61 Insida yttervägg

          62 Undergolv

          63 Innerväggar

          64 Innertak

          65 Invändiga dörrar och partier

          66 Invändiga trappor

Byggdel 7

Invändiga ytskikt och rumskomplettering

          72 Ytskikt på golv, trappor

          73 Ytskikt på väggar

          74 Ytskikt i tak eller undertak

          75 Målning

          76 Vitvaror

          77 Skåp och inredningssnickerier

          78 Beslag - efterbeslagning

Byggdel 8

Installationer

          84 Sanitet och värme

          85 Kyla och luft

          86 El

          87 Hissar

          88 Styr- och reglersystem

Byggdel 9

Gemensamma arbeten

          91 Transportplanering

          92 Tillfälliga fabriker på byggarbetsplatsen

          93 Ställningar och stegar

          94 Maskiner

          95 Bodar, kontor, förråd och verkstad

          96 Säkerhet och arbetsmiljö

          97 Drift av arbetsplatsen, klimatskydd

          98 Avfallshantering och restprodukter

DEL II

Beställarens krav till entreprenören

          Avtal

          Bygghandlingar

          Areabegrepp

Allmänt om byggande

          Byggprocessen

          Upphandling

          Projektering

          Byggproduktion - genomförande

          Samhällets krav

Byggresurser

          Organisation

          Utsättning och utstakning

          Byggnadsmaterial

          Transporter och logistik

          Maskiner

Projektstyrning KMA - Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

          Kvalitet

          Miljö

          Arbetsmiljö

Rivningsarbeten före renovering

Liten fuktskola

Byggbranschens utveckling

          Fakta om byggandet i Sverige

          Forskning och utveckling i byggbranschen

          Aktuella utvecklingsområden och projekt i byggbranschen