Seminarium Vatten i anläggningsbyggande

Den 27 november 2013 anordnade SBUF ett seminarium om hantering av vatten i anläggningsprojekt. Seminariets namn var också "Vatten i anläggningsbyggande". Presentationerna från deltagarna är länkade.


Grundvattenflöde i större skala, kopplat till anläggningsprojekt

Presentation

Lars O Ericsson, Chalmers


Grundvattnets interaktion med undermarkskonstruktioner

Presentation

Fredrik Mossmark, Vectura


Beständighet av cement och betong i tunnelmiljö

Presentation

Elisabeth Helsing, CBI


Vatten och dess konsekvenser på det bärande huvudsystemet

Presentation

Lars-Olof Dahlström, NCC Teknik


Tre utförda projekt rörande länsvattenrening

Presentation

  • Rening av länsvatten vid schaktning i finkornigt material
  • Geotuber för slamavvattning i anläggningsarbeten
  • Projekt länsvatten – användbar teknik och upphandlingsfrågor

Johan Magnusson, NCC Teknik


Länsvatten med recipienten i fokus

Presentation

Olof Stenlund, Trafikverket


Vattenhantering i Trafikverkets totalentreprenader

Presentation

Otto Graffner, Trafikverket


Miljöförvaltningens arbete med länsvattenfrågor

Presentation

Karin Landström, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad